• en
  • cs
  • si
  • hr
  • da
  • el
bez DPH vč. DPH

Všeobecné obchodní podmínky 

Internetový obchod REALT 

(dále jen REALT)

 

1) Úvodní ustanovení

a)   Obchodní podmínky  i.o. REALT, sídlem Milevská 2094/3, Praha 4, 14000, IČ: 24769983, zapsané v živnostenském rejstříku. (dále jen “prodávající”), zabývající se prodejem modulových domů  upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu ve vlastnictví prodávajícího, a to v souladu s platnými právními předpisy ČR, především pak v souladu s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Internetový obchod, který prodávající provozuje je umístěn na webových stránkách REALT (dále jen “internetový obchod”). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

b)    Tyto obchodní podmínky se nevztahují na uzavření kupní smlouvy s právnickou osobou na straně kupujícího či s osobou, jenž uzavírá objednávku v rámci své podnikatelské činnosti či samostatné výdělečné činnosti.

c)     V kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je možné sjednat odchylky od obchodních podmínek, které jsou těmto obchodním podmínkám nadřazené.

d)    Kupní smlouva, obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů jsou vedeny v českém jazyce. Obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů jsou součástí kupní smlouvy, která je uzavírána mezi kupujícím a prodávajícím.

e)     Obchodní podmínky a informační text o ochraně osobních údajů má prodávající možnost upravovat, měnit či aktualizovat. Těmito kroky nejsou v žádném případě dotčena práva a povinnosti, jenž vznikly účinností předchozí verze obchodních podmínek a informačního textu o ochraně osobních údajů. Výše zmíněné texty jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícího a jsou kupujícímu neustále k dispozici.

 

2) Uzavření kupní smlouvy

a)     Internetový obchod, jenž je prodávajícím provozován, obsahuje nabídku modulových domů, která obsahuje popis a kupní cenu.  Ceny jsou u nabídek uváděny i včetně DPH. Výše uvedené údaje jsou platné po celou dobu, po kterou jsou na daném internetovém obchodě dostupné. Internetový obchod rovněž obsahuje informace o nákladech na dodání modulových domů. Internetový obchod REALT. se specializuje na prodej nových modulových domů.

b)    Kupní smlouva je uzavírána mimo sídlo živnostníka, a to prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, na kterých se nachází internetový obchod.

c)     V případě, kdy je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavírána na mezinárodní úrovni, bere kupující na vědomí, že nese náklady spojené s případným proclením či dalšími poplatky, které se řídí právními předpisy konkrétního státu.

d)    Kupní smlouva, jenž se týká nových modulových domů, se na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího uzavírá prostřednictvím objednávkového formuláře, ke kterému se kupující dostane po vložení vybraného produktu do tzv. nákupního košíku. Tento formulář je nutné ze strany kupujícího vyplnit. Obsahuje informace o objednaných modulových domů, způsoby platby a dodání a rovněž i kontaktní údaje kupujícího, jenž jsou nutné pro vyřízení objednávky.

e)     Před závazným odesláním objednávky má kupující právo zkontrolovat a případně měnit či editovat jím zadané údaje. Odeslání objednávky kupující provede stisknutím tlačítka “odeslat”, které najde pod souhrnem objednávky.

f)    Objednávka se pro obě smluvní strany, tedy prodávajícího i kupujícího, stává závaznou ve chvíli, kdy kupující odešle prostřednictvím objednávkového formuláře objednávku a prodávající tuto objednávku potvrdí. Potvrzení o přijetí a zpracování objednávky je kupujícímu zasláno prostřednictvím e-mailové zprávy.

g)    Odesláním objednávkového formuláře kupující souhlasí s tím, aby prodávající používal elektronickou poštu (e-mail) ke komunikaci a sdělování informací kupujícími.

 

3)    Platební podmínky

a)     Prodávající umožňuje kupujícímu uhradit cenu objednávky, jenž zahrnuje rovněž náklady na přepravu, několika způsoby. Kupující se může rozhodnout, která z nabízených variant pro něj bude nejvhodnější.

b)    Platební metody, kterými je možné uhradit cenu objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jsou platby prostřednictvím:

     - kreditní karty

    - bankovním převodem na účet prodávajícího uvedeného v potvrzení objednávky.

c)     Po uhrazení ceny objednávky, která zahrnuje i náklady na dopravu, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad.

d)    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4)    Daňová povinnost

a)     Ceny jednotlivých modulových domů jsou na internetových stránkách prodejce uváděny včetně DPH, které je uvedeno v aktuálně platné výši dle platných právních předpisů ČR.

b)     Pro zahraniční profesionály z oboru nabízíme prodej bez DPH. 

5)    Odstoupení od smlouvy

a)     Odstoupení od smlouvy se řídí platnými právními předpisy ČR, a to především vybranými ustanoveními občanského zákoníku.

b)    Kupující bere na vědomí, že není možné odstoupit od kupní smlouvy ve chvíli, kdy byla kupní smlouva uzavřena s tím, že vybrané zboží bylo upraveno, istalováno či jinak pozměněno dle přání kupujícího.

c)     Kupující má, dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí modulového domu. Toto právo se nevztahuje na případ uvedený v článku 4) bod b).

     - Odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu zaslat prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem).

     - Rovněž lze odstoupení zaslat v písemné podobě na adresu sídla prodávajícího, jenž je uvedeno v úvodu těchto všeobecných obchodních podmínek.

d)    V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tato se ruší. Kupujícímu tak vzniká povinnost neprodleně prodávajícímu vrátit zakoupený dům na místo určené dodavatelem. 

    - Tyto je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

    - Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy na sebe bere náklady spojené s přepravou modulového domu prodávajícímu.

e)     V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se prodávající zavazuje navrátit kupujícímu peněžní prostředky.

    - Peněžní prostředky budou kupujícímu navráceny stejným způsobem, jakým byly doručeny prodávajícímu.

    - Prodávající se zavazuje navrátit peněžní prostředky kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to v případě, kdy budou do této lhůty kupujícím vrácen modulový dům dodavateli. 

   - Prodávající není povinen navrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude modulový dům vrácen na místo určení. 

f)      V případě, že na modulovém domu vznikne škoda či vada, která je poškozuje, je prodávající oprávněn úměrně ponížit peněžní částku, která má být kupujícímu navrácena.

g)    Prodávající je taktéž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, ale pouze v době, dokud nedojde k převzetí modolového domu kupujícím.

V případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle bodu g), je tento povinen neprodleně navrátit peněžní prostředky, které získal od kupujícího.

 

6)    Dodání modulového domu

a)     Prodávající je povinen doručit modulové domy na místo, jenž bylo kupujícím zvoleno v objednávkovém formuláři.

b)    Prodávající zasílá modulové domy i do zahraničí.

c)     Kupující má povinnost převzít objednávku na místě, které bylo jím zvoleno v objednávkovém formuláři.

d)    Pokud dojde ze strany kupujícího k tomu, že nedojde k převzetí modulového domu, ten bude zaslán zpět prodávajícímu a následně bude nutné je opětovně doručovat, bere kupující na vědomí, že nese náklady na opětovné doručení či uskladnění modulového domu. 

e)     Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a její obsah.

       i.  V případě, že kupující zjistí poškození, toto neprodleně nahlásí danému přepravci.

      ii.  V případě, že kupující shledá zásilku v takovém stavu, že je evidentní, že mohlo dojít k neoprávněnému vniknutí, není povinen zásilku od daného přepravce převzít.

 

7)    Práva z vadného plnění

a)     Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy o ochraně spotřebitele.

b)    Prodávající odpovídá zejména za to, že modulové domy nemají při odeslání žádné vady, které by mohly ohrozit práva kupujícího.

c)     Prodávající dále odpovídá za to, že doručené modulové domy odpovídají stavu, jenž byl uveden v nabídce a zároveň odpovídají i uvedenému popisu.

 

8)    Další práva a povinnosti

a)     Kupující dle tohoto ustanovení nabývá vlastnických práv k modulovému domu ve chvíli, kdy uhradí peněžní částku smluvenou v kupní smlouvě a modulový dům si převezme.

b)    Případné stížnosti lze prodávajícímu zasílat prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem). Prodávající je následně povinen zaslat kupujícímu informaci o vyřízení jeho stížnosti rovněž prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem).

c)    K mimosoudnímu řešení sporů z uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je příslušná instituce: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to prostřednictvím internetové adresy: https://adr.coi.cz/cs.

 

Formulář ke zrušení objednávky: Vzor

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na naši adresu).

- Naše adresa: E-mail: info@realt.cz

- Tímto ruším / rušíme objednávku k zakoupení následujícího zboží (*) těchto služeb

- Objednáno / Dodáno

- Jméno zákazníka

- Adresa zákazníka

- Podpis zákazníka (platí jenom pro papírovou formu)

- Datum

______________
(*) nehodící se škrtněte

 

9)    Ochrana osobních údajů kupujícího

a)     Prodávající se zavazuje chránit a zpracovávat osobní údaje kupujícího dle platných právních předpisů ČR a EU.

b)    Prodávající se dále zavazuje umístit na své internetové stránky REALT informační dokument, který informuje kupujícího o získání, ochraně a zpracování osobních údajů kupujícího.

c)     Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

d)    Prodávající se zavazuje, že získané osobní údaje kupující využije pouze k vyřízení objednávky a uzavření kupní smlouvy.

e)     Souhlas se zpracováním osobních údajů je ze strany kupujícího možné kdykoliv odvolat.

 

10)   Obchodní sdělení

a)   V souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) i.o REALT nezasílá zákazníkům, potencionálním zákazníků  a registrovaným uživatelům žádná obchodní sdělení. 

 

11)  Závěrečná ustanovení VOP

a)     V případě, že nastane situace, která není v těchto všeobecných obchodních podmínkách i.o. REALT upravena, řídí se její řešení dle platných právních předpisů ČR.

b)    V případě, že dochází k uzavření kupní smlouvy na mezinárodní úrovni, bere kupující na vědomí, že se v tomto případě uzavření kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy apod. řeší dle platných právních předpisů ČR.

c)     Prodávající se zavazuje, že bude mít na internetových stránkách REALT veřejně k dispozici umístěnou aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek a Infomačního textu k ochraně a zpracování osobních údajů.

 

12) Omezení odpovědnosti
12.1 Ne regulace v těchto podmínkách vylučuje nebo omezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobenou naší nedbalostí.
12.2 Podle pravidla 12.1 nemůžeme být zodpovědní za následnou (nepřímou), zvláštní nebo trestnou ztrátu, škodu, náklady nebo výdaje, například ztrátu dat způsobených produktem, ztrátu zisku, ztrátu příjmu; ztráta času, volný čas.
12.3 Nemůžeme být zodpovědní ani za škody způsobené nesprávnou montáží nebo instalací výrobku, které nejsou způsobeny nevhodnými pokyny, které jsme obdrželi od nás, opomenutím údržby nebo zneužitím, bez ohledu na dané pokyny.
12.4 Přijmeme odpovědnost pouze za zboží, které je prokazatelně vadné z důvodu naší nedbalosti. Naše odpovědnost je vyloučena v případě, že škoda je způsobena třetí osobou, například výrobcem dodaného zboží a může být přednostně požadován jeho nebo jeho pojišťovna.
12.5 Nezodpovíme za žádné selhání při plnění některé z našich povinností způsobených vyšší mocí (katastrofa, příroda, stávka). Naše celková odpovědnost nepřekročí 100% ceny splatné za dodané Zboží způsobené jednou nebo více událostmi (kromě smrti nebo úrazu osob, viz 12.1).

 

13) Doprava

Všechny zásilky jsou pojištěny. V případě ztráty zásilky dopravcem tak obdržíte od nás zásilku novou podle objednávky v náhradním dodacím termínu a to bez jakéhokoliv doplatku. Poškozené zásilky je nutné reklamovat u dopravce při předání.

a) Cena Dopravy 

Cena dopravy se u produktů určených k přímému prodeji zobrazí po vložení dodací adresy zákazníkem v objednávkovém formuláři. 

 b) Doprava po celé Evropě

Modulové domy dodáváme do celé Evropy. 

c) Doprava mimo Evropu 

Mimo Evropu dodáváme modulové domy do velikosti lodního kotejneru a stavebnice modulových domů. 

 

14) Ekologie – odpady

Snažíme se minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí

a.) Obaly chránící modulové domy při transportu nenacháváme na místě vykládky modulového domu, ale odvážíme je zpět na centrálu pro opakované použití. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.6.2020.